مقاله مرتضی محمدی نژاد درباره ضرورت داشتن هدف

چرا داشتن هدف امری ضروری هست؟

به یاد داشته باشیم که اهداف نانوشته، آرزویی بیش نیست. کسی که هدف ندارد، مانند شخصی است که در بیابان, دایره وار به دور یک نقطه می چرخد. این شخص هیچ وقت از بیابان خارج نمی شود. و اگر کسی به او کمک نکند، از تشنگی و گرسنگی می میرد.