مرتضی محمدی نژاد در یزد به سخنرانی می پردازد

احترام به خود

مرتضی محمدی نژاد در آخرین مقاله خود به اصول آداب اجتماعی پرداخته. یک انسان فرهیخته همیشه اصول مشخصی را رعایت می کند. برای دانستن این اصول ادامه مقاله را مطالعه کنید.