مرتضی محمدی نژاد

سازگاری

سازگاري به معناي كنار آمدن با ديگران است. اگر ما بتوانيم در هر شرايطي كه با آن مواجه ميشويم با آدم هاي اطرافمان بهتر كنار بياييم، خصلت سازگاري خود را تقويت كرده ايم.