مرتضی محمدی نژاد کارآفرین و مشاور کسب و کار

ولخرجی با طعم نژادپرستی

توهین نکنیم یادمان باشد که هر توهینی که به کسی می کنیم، گذشته از این که بخشی از توهین به خود ما بر می گردد. چون کسی که توهین می کند، نشان می دهد که از منطق و عقل کمی برخوردار است. گاهی توهین به نفع توهین شونده است. "چند سال پیش که هنوز رئیس [...]