مرتضی محمدی نژاد درباره قدرت ذهن می‌ گوید

ذهن شیشه ای

ناتوان بودن زاییده ذهن ماست. ذهن ما شکست را به یک عادت همیشگی تبدیل می کند و آنگاه چرخه زندگی در ناموفقیت ثابت می شود. اما راه حل چیست؟ در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم