دوره برند شخصی

.
همیشه تکرار نشدنی و غیرقابل جایگزین باشیم
برخی شخصیت‌ها تکرارنشدنی هستند شاید در میان قوم و خانواده یا در بین دوستان باشند، فرقی نمی کند شخصیت تاریخی؛ اجتماعی و یا فرهنگی و گاه به عنوان مدیر، کارآفرین، صاحب کسب و کار، پرسنل و کارگر، گاهی هم به عنوان یک همسفر، دوست ظاهر می شوند گاه در شخصیت منفی مخرب و گاه سازنده و جهان شمول هستند که هیچ گاه تکرار شدنی و قابل جایگزین نیستند.
همیشه این گروه شخصیت ها، مهره برتر هستند، گویی مهره مار دارند و صفاتی چونان کاریزما، رهبر، پیشرو، ،مهارنشدنی و خستگی ناپذیر وجه مشترکشان هست. همیشه و در همه حال می درخشند.
در مواقعی هم چنین شخصیت هایی جایگزین ندارد. شاید برخی بتوانند جایگزین بخشی از وجود و حضور این شخصیت ها باشند اما این شخصیت ها هرگز تکرار نمی شوند.

دوره آموزشی برند شخصی مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

  • اولویت برند
  • برندشخصی/برند تجاری
  • سطوح رایج در برندسازی
  • تعریف و تاریخچه برند شخصی
  • دلایل عدم موفقیت برندشخصی
  • تارتباطات برندشخصی، هویت و تصویر برند
 • و مهارت های فراوان دیگر
خرید بسته آموزشی

برند شخصی