دوره برنامه ریزی

برنامه ریزی یکی از اصول ابتدایی و آغازین در کارآفرینی است. فراموش نکنیم بدون برنامه ریزی اصولی و جامع نه تنها در کسب و کار خود موفق نیستیم. بلکه در زندگی شخصی هم نمی توانیم به موفقیت دست یابیم. اما سوال اینجاست چرا با وجود تمام برنامه ریزی و تلاش در نهادینه نمودن برنامه ریزی در کسب و کار و سبک زندگی بازهم موفق نیستیم.
در دوره برنامه ریزی زیرمجموعه نشست های الماس های کسب و کار تلاش شده تا به مفهوم برنامه ریزی توجه شود. و همچنین صفر تا صد برنامه ریزی پرداخته شود. به گونه ای که هر فرد بتواند در زندگی و کسب و کار خود به راحتی اصول برنامه ریزی را انجام و بدان عمل کند. و برای همیشه در زندگی خود جاری و به توسعه پایدار برسد.

دوره الماس های کسب و کار ، با 12 عنوان آموزشی و 24 جلسه در حوزه کارآفرینی به صورت یکساله، زیرنظر دکتر مرتضی محمدی نژاد و توسط باشگاه متفاوط باشید؛ برگزار می شود.

دوره برنامه ریزی مرتضی محمدی نژاد

مهارت های آموخته شده

  • توانایی اولویت دهی به کارهای متنوع روزانه، ماهانه یا سالانه
  • توانایی برنامه ریزی برای شروع کسب و کار و رشد پایدار آن
  • انتخاب مناسب ترین برنامه، زمان بندی و تعیین نقاط ریسک
  • توانایی کاهش نتایج پیش بینی نشده و خارج از کنترل
  • توانایی طرح ریزی پروژه های تیمی و مدیریت آن
  • افزایش کارآیی تیم کاری

و مهارت های فراوان دیگر

خرید بسته آموزشی

برنامه ریزی